• Oznamy a informácie

   • Vedúca ŠJ : Janetta Guzmická Tel.
    0903 487 947
    Kuchárka: Jaroslava Blažiová, Darina Kromková  
    Pom. kuchárky: Jana Očadlíková  

    Žiadame rodičov , aby sledovali oznamy na stránke ŠJ!!!

                Oznam pre rodičov !

    ŠJ Krčméryho od  2.9.2021 bude zabezpečovať stravu len
    prihláseným žiakom MŠ a ZŠ  
    V prípade záujmu je potrebné prihlásiť  žiaka na mailovú adresu jedalen@zskrcmeryho.sk
    do 30.8.2021, tiež zrealizovať úhrady podľa zápisného lístka t.j. každý mesiac zaplatiť sumu do 20.dňa predchádzajúceho mesiaca. 
    Stravníci, ktorý neuhradia platby nebudú prihlásený na stravu !!!!
     Prihlásenie žiakov na stravu na školský rok 2021/2022

    Pokyny k prihlasovaniu na školské stravovanie :

    1. Vyplniť prihlášku- zápisný lístok.
    2. Prihláška je záväzná.
    3. Spôsob odovzdania e- mailom na jedalen@zskrcmeryho.sk
    4. O vrátenie preplatku v prípade ,že sa Vaše  dieťa  nebude  stravovať musia rodičia požiadať.
    5. O vrátenie písomne na e-mail ŠJ
    6. Odporúčame rodičom aby si prihlášku prefotili, nakoľko obsahuje údaje ktoré budú potrebovať.
    7. Všetky pokyny a údaje ,oznamy nájdete na  web stránke školy- Školská jedáleň

    Zmena jedálneho lístku vyhradená !!!

     Žiadame rodičov , ktorých deti odoberajú celiatickú stravu , aby si priniesli pečivo ak je podávané k obedu!!!

                                 Oznam!

    Rodičia detí, ktorí majú záujem o diétne stravovanie  sa môžu prihlásiť mailom

    na jedalen@zskrcmeryho.sk .  

    K prihláške na stravu je nutné doložiť od lekára  potvrdenie diagnózy./celiakia/ 

     

    OBEDY SA VYDÁVAJÚ V ČASE OD 11 : 45 hod. –  DO 13 : 45 hod.

    STRAVA SA VYDÁVA IBA ŽIAKOM PRÍTOMNÝM NA VYUČOVANÍ.

    Strava sa počas školských prázdnin  nevydáva !!! 

    Stravné od 1.9.2019

    žiaci 1.- 4. roč. …………….. 1,21 €/deň
    žiaci 5.- 9. roč. …………….. 1,30 €/deň
    dospelý …………………….    2,95 €/deň

    + režia – 5 € žiak / mesiac

    + Cudzí stravník – réžia 1,54 €/deň

    Žiaci v hmotnej núdzi
    žiaci 1.- 4. roč. …………….. 0,01 €/deň
    žiaci 5.- 9. roč. …………….. 0,10 €/deň

    Stravné bezlepková dieta /celikiia/ : 

    MŠ- 1,08 € / deň + 2,50€ režia/ mesiac

    žiaci 1.-.4. roč. ………….  1,46 euro/ deň

    žiaci 5.-9. roč……………   1,56 euro/ deň

    + režia 5€ žiak/mesiac

    + cudzí stravník -1,54€ /deň

     

    Žiadame rodičov, aby stravné uhradili  na účet ŠJ včas, inak nebude stravníkovi
    vydaná strava !!!

     

                                                        Oznámenie!!!

    Žiadame stravníkov , aby sa zo stravy odhlasovali  len telefonicky !!!!

    Na základe vyhlášky č. 121/1994 Ministerstva školstva a vedy SR sa strava odhlasuje

    24 hod. vopred do 14.00 hod.

    Ráno v deň podávania stravy to nie je možné, výnimka je možná len v pondelok ráno do 7.15 hod.

    Za neodobratú, alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná alebo vecná náhrada neposkytuje.

    Podmienky úhrady príspevku :
    a) Príspevok vo výške nákladov na nákup potravín uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka mesačne vopred

    do 20.dňa v mesiacia a to :

    • trvalý príkaz
    • prevodom na účet
    • číslo účtu ŠJ Krčméryho: 0855727002/5600
    •                                     IBAN: SK38 5600 0000 0008 55727002
    • mail:                                 jedalen@zskrcmeryho.sk

    b ) Odhlásiť, resp. prihlásiť na stravu je možné 1 deň vopred , najneskôr do 14. 00 hod., zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe, odchode zo školy a pod., za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
    c ) Ak sa strava odhlási 1 deň vopred, zníži sa o sumu zaplatenú za počet odhlásených porcií suma, ktorá sa má platiť v nasledujúcom období.
    d ) Platba za stravné musí byť uhradená vždy do 20. dňa predošlom mesiaci podľa dodatku č.5 k VZN mesta Nitry č.21/2008
    e ) Žiak alebo dieťa, ktorý/é ochorel/o počas víkendu odhlasuje zo stravy zákonný zástupca v pondelok ráno, najneskôr do 7.15 hod.