• Oznamy a informácie

   •  ŠJ Krčméryho:   Tel.
    0903 487 947
         
         

    Odhlasovanie stravníkov z obeda v čase od 6.30. hod. - 8.00. hod

                                                                       od12.00. hod.- 14.00.hod.

     

     

    Žiadame rodičov , aby sledovali oznamy 

    na  stránke ŠJ!!!

        

                                        Oznam!!!   

    Žiadame rodičov , ktorí majú záujem o stravu pre svoje deti ,aby vyplnili návratku na stravu za škol. rok 2023/2024 do 30.6.2023 !!! nachádza sa na stránke našej ZŠ ! 

    Stravníci s celiakiou aj na škole, ktorú navštevujú ,

    aby im bola priznaná dotácia.                    

                                    Oznam!!!!

    od 1.9.2023 platia všetci žiaci  ZŠ za stravu 

       réžiu 8€ /každý mesiac/ a jednorázovo do 30.8.2023

    terba zaplatiť 30€ zábezpeku platí aj pre celiatikov !!

     

     

                                    Oznam pre rodičov !

    ŠJ Krčméryho oznamuje , že od  1.1.2023  sa mení výška stravného, preto žiadame stravníkov o  zvýšenie sumy pri trvalom príkaze podľa triedy. Platbu uskutočniť až po 1.1.2023!!
    Stravu bude zabezpečovať  len  prihláseným žiakom MŠ a ZŠ  
    V prípade záujmu je potrebné prihlásiť  žiaka na mailovú adresu jedalen@zskrcmeryho.sk
     tiež zrealizovať úhrady podľa zápisného lístka t.j. každý mesiac zaplatiť sumu 
    do 20.dňa predchádzajúceho   mesiaca. 
    Stravníci, ktorý neuhradia platby nebudú prihlásení na stravu !!!!
     Prihlásenie žiakov na stravu na školský rok 2022/2023

    Pokyny k prihlasovaniu na školské stravovanie :

    1. Vyplniť prihlášku- zápisný lístok.
    2. Prihláška je záväzná.
    3. Spôsob odovzdania e- mailom na jedalen@zskrcmeryho.sk
    4. O vrátenie preplatku v prípade ,že sa Vaše  dieťa  nebude  stravovať musia rodičia požiadať.
    5. O vrátenie písomne na e-mail ŠJ
    6. Odporúčame rodičom aby si prihlášku prefotili, nakoľko obsahuje údaje ktoré budú potrebovať.
    7. Všetky pokyny a údaje ,oznamy nájdete na  web stránke školy- Školská jedáleň

    Zmena jedálneho lístku vyhradená !!!

     Žiadame rodičov , ktorých deti odoberajú celiatickú stravu , aby si priniesli pečivo ak je podávané k obedu!!!

                                 Oznam!

    Rodičia detí, ktorí majú záujem o diétne stravovanie  sa môžu prihlásiť mailom

    na jedalen@zskrcmeryho.sk .  

    K prihláške na stravu je nutné doložiť od lekára  potvrdenie diagnózy./celiakia/ 

     

    OBEDY SA VYDÁVAJÚ V ČASE OD 11 : 45 hod. –  DO 13 : 45 hod.

    STRAVA SA VYDÁVA IBA ŽIAKOM PRÍTOMNÝM NA VYUČOVANÍ.

    Strava sa počas školských prázdnin  nevydáva !!! 

    Stravné od 1.1.2023

    žiaci 1.- 4. roč. …………….. 1,90 €/deň = 46 € /mesiac
    žiaci 5.- 9. roč. …………….. 2,10 €/deň = 50€/ mesiac

    dospelí stravníci ...............2,14 €/deň = 50€/mesiac

    + režia – 8 € žiak / mesiac

    + Cudzí stravník – réžia 2,16 €/deň

    Žiaci v hmotnej núdzi
    žiaci 1.- 4. roč. …………….. 0,60 €/deň
    žiaci 5.- 9. roč. …………….. 0,90 €/deň

    Stravné bezlepková dieta /celikiia/ : 

    MŠ-  1,50 € / deň + 3€ režia/ mesiac  = 36€/mesiac

    žiaci 1.-.4. roč. ………….  2,20 euro/ deň =57€/mesiac

    žiaci 5.-9. roč……………   2,40 euro /deň = 61€/ mesiac

    + režia 8€ žiak/mesiac je už v celkovej sume za mesiac započítaná

    Žiadame rodičov, aby stravné uhradili  na účet ŠJ včas, inak nebude stravníkovi

    vydaná strava !!!

     

                                                        Oznámenie!!!

    Žiadame stravníkov , aby sa zo stravy odhlasovali  len telefonicky !!!!

    Na základe vyhlášky č. 121/1994 Ministerstva školstva a vedy SR sa strava odhlasuje

    24 hod. vopred do 14.00 hod.

    Ráno v deň podávania stravy to nie je možné, výnimka je možná len v pondelok ráno do 7.15 hod.

    Za neodobratú, alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná alebo vecná náhrada neposkytuje.

    Podmienky úhrady príspevku :
    a) Príspevok vo výške nákladov na nákup potravín uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka mesačne vopred

    do 20.dňa v mesiacia a to :

    • trvalý príkaz
    • prevodom na účet
    • číslo účtu ŠJ Krčméryho: 0855727002/5600
    •                                     IBAN: SK38 5600 0000 0008 55727002
    • mail:                                 jedalen@zskrcmeryho.sk

    b ) Odhlásiť, resp. prihlásiť na stravu je možné 1 deň vopred , najneskôr do 14. 00 hod., zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe, odchode zo školy a pod., za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
    c ) Ak sa strava odhlási 1 deň vopred, zníži sa o sumu zaplatenú za počet odhlásených porcií suma, ktorá sa má platiť v nasledujúcom období.
    d ) Platba za stravné musí byť uhradená vždy do 20. dňa predošlom mesiaci podľa dodatku č.5 k VZN mesta Nitry č.21/2008
    e ) Žiak alebo dieťa, ktorý/é ochorel/o počas víkendu odhlasuje zo stravy zákonný zástupca v pondelok ráno, najneskôr do 7.15 hod.