• Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2022!

          • V mene vedenia školy prajeme všetkým rodičom, žiakom, ale aj pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom príjemné a pokojné prežitie vianočných sviatkov, do nového roka najmä veľa zdravia, šťastia, aby sa Vám splnili všetky predsavzatia!